Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych

Rozwiązania:

 • Pomiar jakości zasilania
 • Przenośne analizatory PQ-BOX
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia
 • Pomiar ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiar rezystancji uziemienia Profitest MPRO
 • Pomiar wyłączników RCD

Kontakt z naszymi specjalistami:

Pomiary instalacji elektrycznych

Andrzej Książkiewicz

Product Manager
tel: 694 486 359
e-mail: a.ksiazkiewicz@astat.pl

Pomiary instalacji elektrycznych

Miłosz Ciążyński

Product Manager
tel: 668 383 384
e-mail: m.ciazynski@astat.pl

Zarządzanie Energetyczne

Rozwiązania:

 • Systemy monitoringu zużycia mediów produkcyjnych
 • Strażnik mocy zamówionej energii elektrycznej
 • Strażnik mocy zamówionej gazu
 • Rewitalizacja kompensacji mocy biernej
 • Pomiary elektryczne
 • Pomiary przepływów cieczy
 • Przemysł 4.0
 • Licencje SCADA
 • Audyty elektroenergetyczny
 • Doradztwo techniczne w zakresie efektywności energetycznej

Kontakt z naszymi specjalistą:

Pomiary instalacji elektrycznych

Jakub Jędrzejewski

Product Manager
tel: 668 325 725
e-mail: j.jedrzejewski@astat.pl

Artykuły dedykowane branży pomiarów instalacji elektrycznych:

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiar rezystancji izolacji – Czym jest? Jak i kiedy wykonać pomiar właściwie?

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Czym wykonywać testy aparatury medycznej?

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Gdy liczy się czas – mierniki mocy RF w pomiarach sygnałów szybkozmiennych

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Monitoring zużycia mediów, czyli gdzie szukać przysłowiowych 20% oszczędności?

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Wyższe harmoniczne prądu w zakładach przemysłowych

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Korzyści wynikające z poprawy Jakości Energii Elektrycznej

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Strażnik Mocy Zamówionej

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Analiza jakości zasilania z monitoringiem prądów różnicowych

Szczegóły

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary w instalacjach elektrycznych oraz efektywne zarządzanie energią i mediami produkcyjnymi

Pomiary instalacji elektrycznej są kluczowe przede wszystkim ze względu na jej bezpieczeństwo oraz na jej prawidłowe działanie. Bada się różne parametry, które mają być zgodne z projektem, normami i zapotrzebowaniem konkretnej aplikacji. Najważniejsze w instalacjach elektrycznych jest ich bezpieczeństwo i niezawodność. Oprócz prawidłowego projektu, który uwzględnia zarówno specyfikę danego budynku, jak i planowane obciążenie sieci (także przy jej ewentualnej rozbudowie), ważne jest dobranie odpowiednio wysokiej jakości komponentów i składowych całej instalacji elektrycznej.

Instalacje elektryczne powinny być też prawidłowo i trwale oznaczone, ponieważ to ułatwia ich późniejszą konserwację oraz pomiary okresowe. Takie kompletne podejście do instalacji gwarantuje jej bezpieczeństwo, mniejszą awaryjność i dłuższą żywotność.

Wszystkie instalacje elektryczne wymagają dokładnych, okresowych i specjalistycznych przeglądów, które, poprawnie przeprowadzone, muszą potwierdzić jej sprawność. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy instalacji. Tego typu pomiary wymagają indywidualnego podejścia, ponieważ każda instalacja jest inna, ma inne przeznaczenie i wymogi.

Najważniejszą i bezdyskusyjną kwestią jest bezpieczeństwo. Dzięki poprawnie przeprowadzonym pomiarom zyskujemy wiedzę o jakości ochrony przeciwporażeniowej. Każdy badany parametr jest tak samo istotny, ponieważ składa się na całość.

Pomiary instalacji elektrycznych

POMIARY BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI

Jest kilka niezbędnych pomiarów, które trzeba wykonać w instalacjach, ponieważ są one wymagane przez normy europejskie:

 • Pomiar rezystancji izolacji (PN-EN 61557-4), który może ujawnić ewentualne pogorszenie jej stanu spowodowane zużyciem związanym z zanieczyszczeniami, wilgocią lub materiałem, który został wykorzystany do jej wykonania. Odpowiednia wartość rezystancji izolacji chroni też przed występowaniem nadmiernego prądu upływu lub nieprawidłowym działaniem wyłączników prądowych, a co za tym idzie, chroni użytkowników przed porażeniem. Chroni również obiekt przed pożarem w wyniku działania prądów upływu. Izolacja jest zabezpieczeniem przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem, a także zwiększa wytrzymałość obciążenia (termicznego, mechanicznego, chemicznego, elektrycznego). Rezystancję izolacji mierzy się przy wyłączonym napięciu zasilającym pomiędzy: przewodami fazowymi (czynnymi), przewodami fazowymi a ochronnym, przewodami fazowymi a neutralnym oraz między przewodem neutralnym a ochronnym.

Pomiary instalacji elektrycznych
Pomiary instalacji elektrycznych
 • Pomiar rezystancji uziemienia (PN-EN 62305), który weryfikuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania instalacji, a także urządzeń elektrycznych. Właściwe działanie wpływa na skuteczność ochrony odgromowej i prze-ciwprzepięciowej oraz ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Uziemienie jest też ważne dla bezpieczeństwa budynku, ponieważ służą między innymi do odprowadzania ładunków elektrycznych, co jest istotne w strefach zagrożonych wybuchem (np. w zakładach przemysłowych o określonym profilu produkcji, stacje benzynowe itp.). Pomiar rezystancji uziemienia powala na określenie wartości napięcia dotykowego, które może powstać pomię-dzy różnymi częściami przewodzącymi a przewodem ochronnym. Tego typu pomiary (rezy-stywności gruntu i rezystancji uziemienia) należy już uwzględnić na etapie projektowania.
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (wg normy PN-HD 60364-6) polega na sprawdzeniu, czy jest możliwe uzyskanie samoczynnego wyłączenia w odpowied-nim, wymaganym przez przepisy czasie. Do tego badania konieczny jest miernik z funkcją pomiaru napięcia dotykowego rażeniowego.
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia według normy PN-HD 60364-6, którego celem jest sprawdzenie, czy zabezpieczenie w postaci wyłącznika lub bezpiecznika następuje w określonym czasie.

 • Pomiar poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD). Wyłączniki różnicowoprądowe wykonują, poprzez przekładnik Ferrantiego, pomiar prądu upływu, i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, natychmiast rozłączyć obieg. Dlatego też poprawnie działające wyłączniki RCD zapobiegają porażeniu prądem elektrycznym, do którego może dojść podczas przypadkowego kontaktu z instalacją, a tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia pożaru w przypadku uszkodzenia urządzenia.
 • Wszystkich pomiarów dotyczących bezpieczeństwa instalacji można dokonywać za pomocą specjalistycznego miernika parametrów instalacji Profitest. Za pomocą tego wszechstronnego urządzenia można przeprowadzać pomiary m.in. RCD, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, skuteczności ochrony przeciwpożarowej i rezystancji uziemienia. Przy stosowaniu tego urządzenia dodatkowym atutem jest możliwość generowania protokołów z pomiarów i możliwość ich odczytywania i analizowania za pomocą komputera. Bardzo poręczne urządzenie, z intuicyjną obsługą i wszechstronnym zastosowaniem.
Pomiary instalacji elektrycznych

POMIARY JAKOSCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Instalatorzy i energetycy często mierzą się z kwestią niewłaściwego zasilania, które jest dostarczane z sieci. Dlatego też w miesiącu poświęconym pomiarom w instalacjach możemy zaproponować konkretne rozwiązania.

Dużym problemem dla zakładów produkcyjnych (i nie tylko) jest nieodpowiednia jakość energii elektrycznej, która jest dostarczana. Zła jakość energii może powodować skrócenie żywotności maszyn produkcyjnych, wzrost strat energii, pogorszenie się stanu instalacji, z co za tym idzie częste awarie. Awaria jest zawsze dla zakładu dużym kosztem, oznacza nie tylko przestój w produkcji, ale też i namacalne straty. Każde takie zdarzenie powoduje, że trzeba dokonać przeglądu przy ponownym uruchomieniu np. linii produkcyjnej. Co więcej, w przemyśle spożywczym dochodzi też koszt utylizacji produktów, które mogły ulec zniszczeniu lub zepsuciu. Warto zainwestować w odpowiedni analizator do monitorowania jakości energii elektrycznej i zasilania.

Na jakość energii elektrycznej składa się szereg parametrów, które powinno się kontrolować:

Do pomiaru jakości energii elektrycznej doskonale nadają się analizatory przenośne i stacjonarne. Doskonałym rozwiązaniem jest przenośny analizator jakości zasilania PQ-BOX 150. Dokonuje on pomiarów zgodnie z wymaganymi normami: PN-EN 50160, PN-EN 61000-4-30. Jest to zaawansowany analizator sieci, miernik mocy i energii oraz rejestrator zdarzeń. Urządzenie może być też stosowane do pracy w terenie, zarówno w publicznych sieciach, jak i w sieciach energoelektrycznych nn, SN i WN. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom zwiększa się zakres jego zastosowań. Pozwala na instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni, takich jak: rozdzielnice i skrzynki kablowe. Dodatkowo też urządzenie jest proste w obsłudze, może określać kierunek przepływu energii, częstotliwości, napięcia i prądu oraz rejestruje wszystkie zadane przekroczenia. Ma wbudowany akumulator, co jest bardzo pomocne w przypadku awarii zasilania, a z komputerem komunikuje się za pomocą interfejsu USB. Podobne zastosowania i możliwości mają też stacjonarne analizatory sieci, które montuje się na szafie rozdzielczej lub na szynie DIN. Są idealnym rozwiązaniem dla pomiarów jakości zasilania, które trzeba wykonywać w sposób ciągły. Służy do pomiarów, ich archiwizacji oraz analizy zmierzonych wartości. Zarówno stacjonarne, jak i przenośne analizatory wykorzystują dedykowany program komputerowy, dzięki któremu można dokonać szczegółowej analizy pomiarów oraz w dowolny sposób przedstawić ich wizualizację.

Pomiary instalacji elektrycznych

Zarządzanie energetyczne

Dla prawidłowego funkcjonowania każdego zakładu produkcyjnego niezbędne jest właściwe zaplanowanie kosztów. Do tego niezbędne jest monitorowanie zużycia nie tylko energii elektrycznej, ale też innych mediów jak gazu, sprężonego powietrza, wody i pary wodnej.

Proponujemy kompleksowe działania oparte na indywidualnych potrzebach Klientów. Każdy projekt zaczynamy od rozpoznania specyfiki przedsiębiorstwa, pomiarów zużycia energii i badania sprawności urządzeń, następnie analizujemy wyniki i przedstawiamy plan redukcji zużycia mediów. Mamy do tego kilka nowoczesnych narzędzi.

Pomiary instalacji elektrycznych

Strażnik mocy zamówionej

Jednym z nich jest Strażnik mocy zmówionej, który jest autorskim rozwiązaniem naszej firmy. Za jego pomocą można kontrolować moc czynną pobraną, co pozwala na uniknięcie kar od dostawcy energii z powodu przekroczeń mocy zamówionej. Śledzi on moc pobieraną w 15-minutowych okresach, prognozuje całkowity pobór w okresie obliczeniowym, archiwizuje dane oraz informuje o przekroczeniu. Jego instalacja przy liczniku jest bezinwazyjna i nie wymaga zgody zakładu energetycznego. Pozwala na zarządzanie energią elektryczną i podnosi efektywność energetyczną zakładu. Na tej samej zasadzie działa także Strażnik mocy zamówionej gazu.

Monitoring zużycia mediów

Kolejnym rozwiązaniem, które przyczynia się do większej kontroli, jest monitoring zużycia mediów produkcyjnych. Proponujemy jeden system, za pomocą którego można kontrolować sprawność maszyn i urządzeń oraz wykrywać wycieki wody, gazu czy też sprężonego powietrza. System monitoringu mediów jest dostosowany do indywidualnych potrzeb danego zakładu produkcyjnego, który, dzięki kompleksowym pomiarom, pozwala na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa.

Pomiary instalacji elektrycznych
Pomiary instalacji elektrycznych

Rewitalizacja systemów kompensacji mocy biernej

W przedsiębiorstwach zmienia się często charakter obciążenia, zarówno indukcyjnego, jak i pojemnościowego, dlatego ważne jest, aby na bieżąco rewitalizować. Nasi specjaliści mogą dokonać pomiarów mocy biernej, sprawdzić dobór przekładnika, stopień kompensacji, ustawienia regulatora, stanu kondensatora i styczników. Następnie pomogą rozwiązać ewentualne nieprawidłowości, dopasowując kompensację do wyników pomiarów lub też zamontować nowy układ.

Audyt energetyczny

Duże przedsiębiorstwa są zobligowane do przeprowadzania cyklicznych audytów energetycznych, które pomagają w uzyskaniu profilu zużycia energii. Nasz firma wprowadziła do swojego portfolio taką usługą. Sam audyt jest złożonym procesem, który wymaga inwentaryzacji urządzeń oraz instalacji zużywających energię. Trzeba też przeprowadzić analizę zużycia energii oraz określić stan techniczny maszyn i instalacji lub obiektu. Następnie przygotować zalecenia, które pomogą w optymalizacji oraz przedstawić opłacalność ekonomiczną. Nasi doświadczeni specjaliści mogą przeprowadzić audyt energetyczny każdego przedsiębiorstwa.

Inżynierowie z firmy ASTAT projektują, budują oraz instalują systemy do optymalnego wykorzystania energii. Zastosowanie odpowiedniego rozwiązania może znacznie zmniejszyć koszty i przyczynić się do większej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Każdy system dostosowujemy do specyfiki i potrzeb Klienta, tak, aby w jak największym stopniu przyczyniły się do optymalizacji produkcji i działalności zakładu. Wszystkie systemy, które oferujemy można zintegrować z już istniejącymi mediami.

Pomiary instalacji elektrycznych

Zastosowanie systemów, dzięki zmniejszeniu rachunków przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i produktywności, a także sprawia, że firma staje się bardziej ekologiczna.